Felnőttképzési tájékoztató

Hatályos: 2021. január 1.

Egyes workshopjaink a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó képzésnek minősülnek, így ezek a felnőttképzési államigazgatási szervnél történő bejelentés alapján végezhetőek. Ezzel összefüggésben az e workshopokon való részvétel adatszolgáltatási kötelezzettséggel jár a workshop egyik szervezője – mint felnőttképző – felé. E programok lezárulta után a résztvevők adatai rögzítésre kerülnek a felnőttképzési államigazgatási szerv által működtetett adatszolgáltatási rendszerben. Érdemes tudni, hogy a résztvevők által megadott e-mailcímre az állami hatóság a workshopot követő 30 napon belül elégedettségi kérdőívet kézbesít, melynek kitöltése – természetesen – önkéntes, az ezáltal anonim módon a felnőttképzőhöz visszaérkező visszajelzések azonban segíthetik programunk további fejlesztését.
A felnőttképzéshez kötött, a workshopunkon résztvevők által megadott adatok kezelése teljes mértékben elkülönül a honlapunk felületén kapcsolattartás vagy számlázás céljára megadott adatok kezeléséről, melyről honlapunk adatkezelési tájékoztatójában írunk.

A felnőttképzési államigazgatási szerv által működtetett felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (ahol a felnőttképzők nyilvántartása is megtalálható) itt érhető el.

A felnőttképzéssel összefüggő adatkezelés szabályai

Felnőttképző: Müller Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 1108 Budapest, Gergely u. 128/C., adószám: 69182358-1-42, nyilvántartási szám: 52817625)
Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/002247
Az Fktv. 21. §-a alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli  a képzésben résztvevő személy 

  • természetes személyazonosító adatait (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve),
  • elektronikus levelezési címét és
  • legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

(2020. december 31-éig indult képzések esetén fentieken felül a képzésben résztvevő személy nemét, állampolgárságát, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát, TAJ-számát és adóazonosító jelét is.)

A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az (adatszolgáltatási rendszer által generált) oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan adatot szolgáltat.

A képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítani kell a képzésben részt vevő személy részére a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig. Ennek a képzési hatóság a résztvevők e-mailcíme útján tesz eleget.

Az Fktv. 21. § (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Az Fktv. 21. § (1) bekezdés szerinti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. (Tekintettel arra, hogy workshopjaink megszervezéséhez támogatást központi forrásból nem igénylünk, ilyen típusú adatszolgáltatásra nem kerülhet sor.)

A felnőttképző az Fktv. 21. § (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a (a jelentkezéssel, mint ráutaló magatartással létrejött) felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.